Naše služby

a) zpracování mzdových a personálních náležitostí souvisejících s nástupem zaměstnanců

 • převzetí popřípadě vytvoření osobní složky zaměstnance
 • doporučený obsah složky:

  - osobní dotazník s potřebnými daty
  - pracovní smlouva, mzdový výměr
  - prohlášení poplatníka daně z příjmu včetně souvisejících dokladů (Potvrzení o studiu...)
  - další (např. Dohoda o hmotné odpovědnosti apod.)

 • zavedení zaměstnance do mzdového programu
 • přihláška na zdravotní a sociální pojištění
 • výpočet nároku dovolené

b) výpočet mezd a zpracování mezd

 • zadání přesčasových hodin
 • zadání a výpočet PN, ošetřovné, PPM
 • zadání a výpočet dovolených, neplaceného volna apod.
 • zadání a výpočet odměn, srážek apod.
 • výpočet mezd v běžném kalendářním měsíci

c) komunikace se zdravotními pojišťovnami, zasílání přehledů, hlášení změn

 • po zpracování mezd v kalendářním měsíci odeslání přehledů zdravotním pojišťovnám
 • v průběhu měsíce hlášení změn (nástupy, výstupy, změny)
 • příprava dokladů potřebných ke kontrole jednotlivých zdravotních pojišťoven
 • absolvování kontroly

d) komunikace s ČSSZ, zasílání přehledů, hlášení změn

 • po zpracování mezd v kalendářním měsíci odeslání přehledu příslušné SSZ
 • v průběhu měsíce hlášení změn (nástupy, výstupy, změny)
 • vyhotovení ELDP
 • příprava dokladů potřebných ke kontrole SSZ
 • absolvování kontroly

e) evidence docházek zaměstnance

 • evidence docházky
 • evidence přesčasových hodin
 • evidence čerpání dovolené
 • evidence propustek, náhradního, placeného a neplaceného volna
 • evidence PN a OČR
 • evidence čerpání PPM a rodičovské dovolené

f) zpracování mzdových náležitostí souvisejících s výstupem zaměstnanců

 • Zápočtový list
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech (dále jen PoZP)
 • odhláška ze zdravotního a sociálního pojištění
 • ELDP
 • ukončení složky zaměstnance

g) zpracování dokladů související s přechodem do nového účetního období

 • vypočet daní z příjmu, vyhotovení daňového vyrovnání
 • vyhotovení Vyúčtování daní z příjmu za zaměstnance pro Finanční úřad
 • vyhotovení ELDP
 • výpočet související s Oznámením ZPS za uplynulý rok pro Pracovní úřad

h) kontroly na VZP, SSZ, Finanční úřad, Inspektorát bezpečnosti práce

 • příprava podkladů, dle požadavků jednotlivých kontrolních úřadů
 • absolvování kontroly, včetně podpisu a převzetí protokolu
 • splnění (případně uložených) nápravných opatření

i) komunikace se zaměstnanci

 • konzultace k výpočtu mezd, dle potřeb zaměstnanců
 • výpočet a vyplnění potvrzení (SSZ, půjčky apod.)
 • konzultace související s vyrovnáním daní po ukončení kalendářního roku

j) komunikace s klientem, poradenství

 • výpočty nákladů na a za zaměstnance dle požadavku klienta
 • poradenství v oblasti stravného, příplatků apod.
 • sledování a včasné oznámení změn v oblasti mzdového účetnictví
 • další dle domluvy

Kontakt

MZDY PRAHA

Marie Prskavcová
Praha 5, 155 00
Za Mototechnou 888


Tel./Fax +420 251 550 167
GSM +420 603 457 405